петък, 24 април 2015 г.

План за парична независимост на Квебек: Неконформисткото виждане на един американски инвеститор (Планът на ДПЗЦС за България е изработен на същите принципи)Публикуван във френски вестник в Квебек през 1997 г. Днес важи за Еврозоната, която също е дискутирана накратко. 


Канадските политици и медиите показват на международната финансова общност, че са единодушни в осъждането си не само на политическата независимост на Квебек, но и на възможността за отделна парична единица на Квебек. Страхувайки се от несигурността, която една такава отделна валута се предполага, че ще създаде, особено по отношение на международната финансова общност, политиците, поддържащи суверенитет за Квебек – “суверенистите” - винаги са предпочитали идеята за монетарен съюз с останалата част на Канада и запазването на канадския долар.


понеделник, 20 април 2015 г.

ГЛАВА 15 ОТ УЧЕБНИКА ПО МАКРОИКОНОМИКС НА СЪВРЕМЕННАТА ПАРИЧНА СИСТЕМA: КЕЙНС И КЛАСИЦИТЕ

Бележка: 
Учебникът на професорите Бил Мичъл и Ранди Рей е все още в процес на редактиране. Очаква се той да излезе на пазара през 2015 г. Този текст е само за българските последователи на Теорията на свободните национални валути/ММТ и е единствено за лично ползване. Надявам се след издаването на учебника на английски, българското му издание ще последва веднага след това. Тук ще публикувам преведени части от него до окончателния му превод.

Райчо Марков

Част А: Въведение в макроикономикса    Част Б: Въведение в Модерната монетарна теория
глава 1                                                    глава 6
глава 2                                                    глава 7
глава 3                                                    глава 8
глава 4                                                    глава 9
глава 5                                                    глава 10

Част В: Въведение в макроикономическите модели     Част Г: Макроикономическа политика
глава 11                                                                      глава 19
глава 12                                                                      глава 20
глава 13                                                                      глава 21
глава 14                                                                      глава 22
глава 15                                                                      глава 23
глава 16               
глава 17                      Част Д: Неотдавнашни спорове в макроикономическата теория и политика
глава 18                       глава 24
                                     глава 25
                                     глава 26                   


15. КЕЙНС И КЛАСИЦИТЕ

15.1  Категории безработица
15.2  Защо възниква масова безработица?
15.3  Какво е пълна заетост?
15.4  Недоброволна безработица
15.5  Класическа теория за безработицата
15.6  Безработицата в класическия пазар на труда
15.7  Какво е равновесното ниво на общо производство?
15.8  Пазарът за отдаваните на заем фондове – класическото определяне на основната лихва
15.9  Класическото определяне на ценовото равнище
15.10 Обобщение на класическата система
15.11 Предкейнсианска критика на класическото отричане на недоброволната безработица
15.12 Наличието на масова безработица като феномен на равновесното положение
15.13 Критиката на Кейнс на теорията за заетостта
15.14 Разбиране на предлагането на труда
15.15 Отричането на Закона на Сей от Кейнс – възможността за общо свръхпроизводство
15.16 Значението на макроикономическото търсене за кривата на труда
15.17 Определянето на заетостта и съществуване на недоброволната безработица
15.18 Завръщането на класическото виждане осуетено

четвъртък, 16 април 2015 г.

Допълнителни (паралелни) валути, местни общности, сътрудничество: Местната програма за гарантирана заетост в Еврозоната (от Mathew Forstater)

Mathew Forstater


Европейският икономически и монетарен съюз (Еврозоната) бе обречен на провал още преди раждането си. Стриктните съотношения дефицит-БВП и дълг-БВП, изисквани от Маастрихтското споразумение и от Пакта за стабилност и растеж породиха фундаментални опасения още в самото начало: Парадигмата на Оптималната валутна зона (Optimal currency Area – OCA), главна теоритична база за Еврозоната, би ли дала на страните-членки политическото пространство, необходимо за преодолояването на недостатъчното съвкупно търсене и безработицата?