неделя, 4 февруари 2018 г.

КРАТКАТА ВЕРСИЯ НА ПРОГРАМАТА НА "БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА" - БТР
Целта на програмата е подобряване стандарта на живот на всички български граждани чрез постигането на пълна заетост при реално общо производство, нужно за основните материални и духовни човешки потребности. Нормално е хората, които в действителност работят, за да се издържат, произвеждайки реалните стоки и услуги потребявани от всички ни, да разполгат с първокласно здравеопазване, образование и други обществени услуги, както и да бъдат добре нахранени, обезпечени с жилища и облечени на нива, правещи ги горди членове на обществото ни.
За своето икономическо развитие България не ще се нуждае от чужди заеми или инвестиции. Съвременната национална валута (парите) не е нищо повече от един издаван и контролиран от държавата данъчен кредит; с други думи, тя е обществен монопол. Зад парите на една нация стоят вярата в правителството, трудът и разумът на гражданите, както земята и природните ресурси, с които тя разполага.
Хората, земята и ресурсите на България са едни от най-добрите в света.

Как да превърнем България в държава на труда и разума

1. Преглед и привеждане на законодателството в съответствие с интересите на българския народ. Промяна/отмяна на всички лобистки и противоречащи си законови актове.
Пълна ревизия на "Прехода". Съдебно преследване, водещо до ефективни присъди на всички политици и съучастниците им, за които се докаже, че са ограбили национално богатство.
Реорганизация на службите за сигурност, прокуратура и съдебната система, за да се създадат реални условия за предотвратяване на корупцията и злупотреба с власт, както и за гарантиране реда и спокойствието на всички български граждани.
2. Незабавно премахване на 20-годишната концесия върху българския лев – задушаващия ни валутен борд, който фактически превърна Европейската централна банка в издател на националната ни валута. Българският лев ще е наш държавен монопол, свободно търгуващ се на международните валутни пазари при плаващ курс, както са валутите на всички суверенни държави в света днес.
3. БНБ ще стане клон на правителството, солидарно носеща политическата отговорност пред избирателите и поддържаща основен лихвен процент постоянно равен на нула (политика на ниски лихви). Това ще намали общото ценово равнище в икономиката, ще отстрани непроизводствените икономически ренти и в същото време ще насърчи труда и инвестициите в производството. БНБ ще наложи строг контрол върху дейността на търговските банки, които няма да имат право да вършат нищо друго, освен издаването на 2-3 вида кредити и то единствено в лева, без да имат право да приемат финансови активи като обезпечение по кредитите. Банкерите ще носят лична наказателна отговорност за издадените кредити. Това не ще позволи източване на банките, както стана през 1990-96 г. и срина българския лев на международните валутни пазари.
Министерството на финансите ще спре завинаги издаването на държавни ценни книжа (“взимането на заеми”), тъй като е ненужно в съвременната парична система.
4. С цел недопускане на инфлация или дефлация, стойността на лева ще бъде вързана за българския труд. Това ще стане чрез фиксираната заплата (минималната за страната), плащана от постоянна, държавна програма за гарантирана заетост, която ще изпълни на практика и чл. 16 от Конституцията - “Трудът се гарантира и защитава от закона”.
Всеки, който търси и не намира работа в останалата част от икономиката, ще може винаги да се труди продуктивно в обществения сектор по програмата и то там, където живее, при достойна, фиксирана заплата, вървяща със стандартния социален пакет (платен годишен отпуск, болнични и т.н.) и при добри условия на труд. Заплатата по тази програма автоматично ще се превърне в минималната за страната, поставяща основата на икономиката и стандарта на живот в България.
5. Държавни инвестиции в приоритетни сфери; премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане с необлагаем минимум за физически и юридически лица; премахване на всички вредни преки и косвени данъци - например ДДС ще е нула. Ще облагаме с данъци вредните дейности, не полезните! Възможно е, защото българската държава ще е монополният създател на лева. 

Най-ниският доход в България, плащан от постоянната държавна програма за гарантирана заетост, ще е пропорционално вързан за най-високия доход, както и за заплатите на народните представители, президент, министри, съдии. 

Ще забраним със закон дейността на фирми с офшорна регистрация в България.
6. Най-ценното на една нация са децата. Те са нейното бъдеще. Българските деца и майки ще имат специален статут в държавата. Всички млади семейства ще имат достъп до безлихвен жилищен кредит; двегодишен платен отпуск по майчинство, безплатни детски ясли и градина, както и адекватни детски надбавки за всяко дете.
7. Държавно гарантирано здравно осигуряване и здравеопазване, и безплатно образование. Инвестиции в науката, изкуствата и културата, възобновяемата енергия, опазването на българската природа; активно включване на академичния научен потенциал на българските университети и БАН в развитието на науката, образованието, икономиката, анализите и в цялостния живот на България; достоен доход за пенсионерите и хората с увреждения. 

Пенсионирането ще става на 55 години за жените и 60 години за мъжете при 30 години трудов таж, като за някои професии пенсионирането ще е възможно и по-рано.
8. Подобно на съдебната система (частните съдебни изпълнители например ще бъдат забранени със закон), армията и полицията, природните ресурси и енергията ще са естествен държавен монопол, а селското стопанство, както и други важни за националната сигурност отрасли, ще имат закрилата и подкрепата на държавата. Затова ще преразгледаме всички действащи концесионни договори. 
9. Намаляване административната тежест на малкия и среден бизнес. Връщане на принципа на мълчаливото съгласие в Административнопроцесуалния кодекс. Мълчаливото съгласие е инструментът, чрез който най-лесно се игнорира бездействието на администрацията и рязко се намалява административната тежест. Редуциране броя на регулаторните режими, като част от тях могат да минат към браншовите организации. Преразглеждане на специфичните изисквания към малките обекти за търговия и услуги, както и изискванията за материално-техническа база и персонал.
10. България ще провежда независима икономическа и външна политика на принципа на взаимоизгодно сътрудничество извън ЕС и НАТО.
Финансово независимата и работеща с пълен капацитет българска икономика ще позволи и поддържането на боеспособна армия, а за останалото, нужно за поддържането на националната сигурност, ще се погрижи една умна външна политика на базата на двустранните отношения и взаимния интерес с всички желаещи държави и организации. Принципът на външната ни политика ще е: Уважавай себе си, за да те уважават и другите.
11. Връщане на предмета “Начално военно обучение” в горните класове на средното образование. Задължителна 6-месечна наборна служба за всички здрави мъже при завършване на средното образование.
12. Представителна демокрация с улеснена процедура за референдуми, като ще превърнем изборния процес в състезание на идеи при равни възможности. Това ще стане чрез забрана на частното финансиране на изборните кампании. Държавата ще осигурява равни възможности за представяне на политическите идеи и предизборни програми пред избирателите. 
***


БТР се създава в момента около революционни идеи относно парите; националната валута като обществен монопол; издаван от държавата данъчен кредит...
Това обаче не е достатъчно. БТР ще работи и по революционно нов за България, демократичен принцип на управление и постоянен контрол на редовите членове на партията над ръководството й.
Нещо повече, когато БТР спечели абсолютно мнозинство в Народното събрание, ще прехвърли същия принцип и на държавно ниво - постоянен контрол на народа над правителствата - пряка демокрация...
Ако искате да сте в контрол, станете учредител и член на БТР!
За какво става въпрос? Ето част от проектоустава на БТР:
"...VI. ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ
Чл. 36. (1) БТР използва електронна платформа за администрация и управление - Система за Информационно-Техничесо Обслужване (СИТО), базирана на технологията “верижни блокове” (Блокчейн) за кодиране и защита на информацията по аналогия с технологиите на съвременните криптовалути.
(2) Администрацията на партията отговаря за разработването и поддръжката на програмното обезпечаване на СИТО, което да отговаря на изискванията, целите и задачите на БТР и нейното вътрешно-партийно управление и организационни нужди.
(3) СИТО е официалният електронен регистър на членовете, структурите и органите на партията и на техния статут и е средство за официална комуникация. В този регистър всеки член на БТР ще присъства с истинските си данни, обаче те ще бъдат шифрирани и защитени посредством методите на “блокчейн” технологиите.
Чл. 37. (1) СИТО се използва за вътрешнопартиен контрол над ръководството на партията чрез провеждане на партийни референдуми от всякакъв характер и на различни нива -местно, областно или национално.
(2) За провеждането на вътрешнопартиен референдум по какъвто и да е въпрос е необходимо и достатъчно постъпило предложение на най-малко 10% от членовете на БТР на съответното ниво - местно, областно или общо-партийно.
(3) Референдумите се провеждат не по-късно от 2 седмици след това. Това време се дава за обсъждане на даденото предложение, като привържениците на различни виждания могат да агитират в полза на своята гледна точка.
(4) Референдумът е валиден, ако повече от половината от ченовете на БТР са участвали в него, а решението се взема с обикновено мнозинство (50% + 1) от броя на гласувалите. По особено важни решения като свикване на извънредни конгреси, смяна ръководни органи, промени в устава или статута на БТР е необходимо да има квалифицирано мнозинство от 2/3 +1 гласа от гласувалите.
(5) Гласуването се извършва по електронен път посредством мрежата на СИТО, където блокчейн технологията позволява всеки член да е анономен; гласът му, веднъж даден, да не може да бъде променян, както и да може да бъде проверяван от самия гласоподавател или всеки друг в мрежата, без да бъде разкривана самоличността на даден гласоподавател. Това се осигурява чрез шифрирането на данните в самата технология на “блокчейн”- мрежата.

(6) Гласуването се провежда в рамките на едно денонощие - 24 часа по електронен път. Резултатите се получават веднага след затварянето на гласоподаването и са достъпни по електронен начин за всеки член на БТР. Решението по даден референдум е окончателно и влиза в сила на момента на приключване на гласуването..."

***

Страницата на БТР във Фейсбук

Еmail: pp.btr.bg@gmail.com 

***

5 коментара:

 1. Ако България не стане Референдумна Република, т.е. всички закони да се приемат на референдуми, които могат евтино да се организират с електронно криптирано гласуване, ще се получи "Стани да седна". Какво представлява ВСЯКА партия - мафия с всичките вертикални структури на мафията. Ако тази партия не си постави като цел (със срокове) създаването на Референдумна република, при която ролята на депутатите е да генерират идеи, които народът да одобрява или не, то тази партия по НИЩо не се отличава от останалите. Всички обещаваха горе долу същото,кйоето виждаме и тук, но това което наистина правеха е да ни ограбват. Каква е гаранцията, че това не е поредната мафия? Гаранция може САМО И ЕДИНСТВЕНО да дава Народът. Всички други ги видяхме и "леви" И десни и бъдещите ще са такива. Нам партии не са ни нужни. По точно, нужна е партия която да ЛИКВИДИРА представителната "дсемокрация". А тези искат същата система да работи срещу ...себе си. Даже ИЗРИЧНО подчертават че била нужна ПРЕДСТАВИТЕЛНА демокрация ( а не ПРЯКА) Представителната "демокрация" навсякъде по света се провали по една проста причина - "представителите" лесно се купуват. Ако не за пари, за МНОГО пари.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може би като видите, че в устава , който готвим в момента, има и раздел за обратна връзка и постоянен контрол от членовете на партията... Това ще бъде въведено и в управлението на държавата ни, ако БТР постигне в даден момент 51% в НС.

   "....VI. ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ

   Чл. 36. (1) БТР използва електронна платформа за администрация и управление - Система за Информационно-Техничесо Обслужване (СИТО), базирана на технологията “верижни блокове” (Блокчейн) за кодиране и защита на информацията по аналогия с технологиите на съвременните криптовалути.

   (2) Администрацията на партията отговаря за разработването и поддръжката на програмното обезпечаване на СИТО, което да отговаря на изискванията, целите и задачите на БТР и нейното вътрешно-партийно управление и организационни нужди.

   (3) СИТО е официалният електронен регистър на членовете, структурите и органите на партията и на техния статут и е средство за официална комуникация. В този регистър всеки член на БТР ще присъства с истинските си данни, обаче те ще бъдат шифрирани и защитени посредством методите на “блокчейн” технологиите.

   Чл. 37. (1) СИТО се използва за вътрешнопартийен контрол над ръководството на партията чрез провеждане на партийни референдуми от всякакъв характер и на различни нива -местно, областно или национално.

   (2) За провеждането на вътрешнопартиен референдум по какъвто и да е въпрос е необходимо и достатъчно постъпило предложение на най-малко 10% от членовете на БТР на съответното ниво - местно, областно или общо-партийно.

   (3) Референдумите се провеждат не по-късно от 2 седмици след това. Това време се дава за обсъждане на даденото предложение, като привържениците на различни виждания могат да агитират в полза на своята гледна точка.

   (4) Референдумът е валиден, ако повече от половината от ченовете на БТР са участвали в него, а решението се взема с обикновено мнозинство (50% + 1) от броя на гласувалите. По особено важни решения като свикване на извънредни конгреси, смяна ръководни органи, промени в устава или статута на БТР е необходимо да има квалифицирано мнозинство от 2/3 +1 гласа от гласувалите.

   (5) Гласуването се извършва по електронен път посредством мрежата на СИТО, където блокчейн технологията позволява всеки член да е анономен; гласът му, веднъж даден, да не може да бъде променян, както и да може да бъде проверяван от самия гласоподавател или всеки друг в мрежата, без да бъде разкривана самоличността на даден гласоподавател. Това се осигурява чрез шифрирането на данните в самата технология на “блокчейн”- мрежата.

   (6) Гласуването се провежда в рамките на едно денонощие - 24 часа по електронен път. Резултатите се получават веднага след затварянето на гласоподаването и са достъпни по електронен начин за всеки член на БТР. Решението по даден референдум е окончателно и влиза в сила на момента на приключване на гласуването.

   Изтриване
 2. Пълна ревизия на прехода, но не споменавате нищо за преди него. Мирният преход бе сътворен от предишното управление и като резултат имаме разграбена държава! Ако вие нямате за цел да преследвате и тях, значи работите за тях! Имам и въпрос свързан с образованието, по-точно с историята...коя история ще учат нашите деца и внуци ...Руската или нашата...бих искал да чуя становището ви...малка орда ли сме били, която е претопена от славяните и въобще, какви са тези славяни, че чак и древни, след като Русия си ги измисля в средата на 19ти век и по този начин маркира териториите към който са насочени имперските и интереси!

  ОтговорИзтриване
 3. Независима икономическа и външна политика с всички желаещи извън ЕС и НАТО, а такива дал господ, но справките с миналото показват, че докато сформирате някаква армия и при липсата на въоръжение от България няма да остане нищо! Да не забравяме, че сме единствената страна, граничеща изцяло със собствена територия! И един въпрос:-Русия, чрез теорията за славянството в средста на 19ти век очертава територии към който има апетит и въпросът е - ние малка орда ли сме, претопени ли сме от славяните, ще продължава ли да се изучава руската лъжа и накрая, какво ще правиме с безброините паметници издигнати в чест на окупатор, ще ги замениме ли с такива от нашата история?

  ОтговорИзтриване