петък, 12 юли 2013 г.

Цитат на деня / Quote of the day


“..валутният борд е инструмент на колониално експлоатиране, служещ да предизвика насилствен износ на реални ресурси, стоки и услуги срещу чисти финансови активи чрез намаляване на реалните заплати чрез 'дефлация'. Не е грешно да го наречем престъпление срещу човечеството.”


***


“..a currency board is an instrument of colonial exploitation, designed to force net exports in exchange for net financial assets via downward adjustment of real wages via 'deflation’. It's not wrong to call it a crime against humanity.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар