вторник, 27 януари 2015 г.

КОМЕНТАР НА БИЛ МИЧЪЛ ОТНОСНО ИЗБОРНАТА ПОБЕДА НА СИРИЗА / BILL MITCHELL’S COMMENTARY ON GREEK ELECTIONS:

BILL MITCHELL

"...Резултатите от изборите в Гърция бяха много добри. Получих много имейли, критикуващи скептицизма ми относно капацитета на Сириза да отговори правилно на името си – радикална коалиция. Свидетелствата говорят за това, че тя се плъзга към центъра, за да успокои избирателите. Времето ще покаже.Основният проблем е, че Сириза винаги е твърдяла и продължава постоянно да твърди, че е за еврото. Не мога да видя просперитет в Гърция едновременно с участието й в монетарен съюз заедно с такива като Германия и неолибералните фискални правила, наложени на страните-членки на Еврозоната.

Може би пък “предоговарянето” на дълга ще създаде основна динамика, която ще позволи гъвкавост за фискалната политика. Съмнявам се, че това ще стане, което обяснява моя скептицизъм.

Но отхвърляйки вандалите, които превърнаха Гърция в зле работеща колония на Германия, е добре дошло. Надявам се, че сега те са в състояние да въведат някои наистина радикални планове, които биха провокирали Германия да ги изхвърли от Еврозоната...”

***

"...The results in the Greek elections were very good. I have received a lot of E-mail criticising my skepticism about Syriza’s capacity to honour its title – radical coalition. The signs were that it was slipping towards the centre to assuage the voters. Time will tell.

The main problem is that has continually claimed it is pro-Euro. I cannot see Greece sustaining prosperity in a monetary union with the likes of Germany and the neo-liberal fiscal rules that are imposed on all Member States.

It might be that the ‘re-negotiation’ of the debt will create a major dynamic that allows fiscal policy flexibility. I doubt that will happen, which explains my skepticism.

But getting rid of the vandals that had rendered Greece a poorly performing colony of Germany is very welcome. I hope that now they are in power they can introduce some truly radical plans, which would provoke Germany into forcing them out of the union.”


Източник / Source: billy blog

Няма коментари:

Публикуване на коментар