вторник, 17 юни 2014 г.

Китай, за разлика от САЩ, не страда много от митовете за дефицита

От книгата “6 мита, които спъват Америка” на Франк Нюман, който е бил заместник министър на финансите на САЩ, а след това дълги години изпълнителен директор на търговска банка в Китай.
(From the book “6 myths that hold back America” by Frank Newman)“...Да предположим например, че хората в Америка решат, че над определена река би било много добре за транспорта, търговията и ефективността да се построи мост. И в Китай стигнат до същото заключение.
В САЩ такъв мост със сигурност би включил и система за събиране на такса за преминаване, която да покрие разходите по изграждането и поддръжката на моста. В Китай, това почти сигурно също би било част от плана.
Но в Америка би имало финансов проблем. Щатът, на чиято територия се намира реката, вече е изразходил бюджета си. Федералното правителство би могло да го финансира, но това би се отчело като нарастване на дефицита за текущата година и би било много оспорвано поради страха на Америка от митове 2, 4, 5 и 6. Най-вероятно мостът никога не би бил построен в Америка.
Междувременно в Китай нямат никаква грижа относно тези митове. Американски инженери са изчислили, че цената за поправката и поддръжката на националната пътна мрежа, мостове и други инфраструктурни обекти е около $2 трилиона за следващите 5 години – сума, която не е вероятно да бъде осигурена. 
В Китай би било почти невероятно да се игнорира такъв проект, още повече по време, когато няма пълна заетост. Пекин би видял нужния труд назначен, работниците биха получили работа, а инфраструктурата на страната би се подобрила, правейки я по-конкуретноспособна в бъдеще.
Правителството би създало специално юридическо лице, което да притежава и управлява моста и би наредило на големите банки да отпуснат нужните пари на това юридическо лице за финансирането на моста. Заемът би бил отпуснат от 100% държавна банка, такава като Китайската Банка за Развитие или от една от главните търговски банки, чиито мажоритарен собственик е централната банка на Китай. Мостът би бил построен веднага и разходите въобще не биха били отразени в статистиката за правителствения дефицит. Разходите по построяването на моста биха били класифицирани като “Инвестиция в Китай”, а не правителствени разходи. Така Китай би имал подобрената инфраструктура за народа и икономиката си в бъдеще, докато необосновани страхове, тикани от митове, биха забавяли развитието на Америка…”
***

“…For example, suppose that people in the US conclude that it would be very helpful for transportation, commerce, and efficiency to build a bridge over a particular river. And China also concludes that similarly be useful. In the US, such a bridge might well involve a toll system, under which the projected cash flow would cover the construction cost, interest, and maintenance of the bridge. In China, that would almost certainly be part of the plan. But, in America, there would be a problem of how to finance the bridge. The state where the river is located is already over its budget; the federal government could finance it, but that would appear as increase in this year’s deficit, and would be highly contested because of America’s fears about Myths #2, #4, #5, and #6. Most likely, the bridge would never get built in the US. Meanwhile, in China, there is no concern about those myths. Engineers in the US have estimated the cost of repairing and maintaining the nation’s roads, bridges, and other infrastructure at about $2 trillion over the next 5 years, an amount unlikely to be secured. In China, it would be almost unimaginable that such project would be ignored, especially in a time without full employment: Beijing would see that the needed labor was hired, workers would get jobs, and the country’s infrastructure would improve, making it more competitive for the future. The government would have a special entity created to own and operate the bridge, and would arrange one of the big banks to lend the money for construction to the bridge entity. The loan might be made by a 100% government-owned bank, such as China Development Bank, or by one of the major commercial banks that is majority-owned, and controlled and effectively guaranteed, by the central government. The bridge would be promptly built – and there would be no increase in the reported government deficit. The costs to build the bridge would be classified as Investment in China, not government expenditure. So China would have the improved infrastructure for its people and commerce in the future, while ufounded fears, prompted by myths, would hold back America…

Няма коментари:

Публикуване на коментар