понеделник, 10 декември 2012 г.

Цитат на деня

Моля за снизхожедние към преводаческите ми способности.

"Трудът, разглеждан през призмата на простата теория за игрите, не е честна игра, и ако не е подкрепян по някакъв начин, реалните заплати ще останат на много ниски нива. Това е така, защото хората трябва да "работят за да ядат", докато бизнесът назначава само, когато може да направи желаната възвръщаемост от инвестициите.

Според мен приляга обществото да осигури на хората, които в действителност работят за да се издържат, произвеждайки реални стоки и услуги потребявани от болшинството, високо ниво на образование, здравеопазване, и други такива обществени услуги, както и да бъдат добре нахранени, обезпечени с жилища и облечени на нива, правщи ги горди членове на това общество."
Уорън Мозлър

" ..as a matter of simple game theory labor is not a fair game, and if not supported in some manner real wages will stagnate at very low levels. This is because people must ‘work to eat’ while business hire only if they can make a desired return on investment.

For me it suits public purpose to make sure people actually working for a living and producing real goods and services consumed by the majority are worthy of being supported with high levels of education, health care, and other such publlc services, as well as being fed, housed, and clothed at levels that make feel proud to be members of that society."
Warren Mosler

Няма коментари:

Публикуване на коментар