събота, 12 юли 2014 г.

Общото между България и Палестина

Това е план на Мозлър от 2001 г. за развитие на Палестинската държава, в който той предлага въвеждането на постоянна програма за гарантирана заетост. Планът е за Палестина, но описва и работата на бъдещия фиатен български лев например, след като Движението за пълна заетост и ценова стаблност успее да излъчи правителство с нужното мнозинство в парламента.

***

"...The backbone of all societies is public service. The legal system, educational facilities, transportation infrastructure, water and sewer infrastructure, and environmental standards characterize a modern economy…."

"...Основата на всяко общество са обществените услуги. Съдебната система, образователните институции, транспортната инфраструктура, водоснабдяването и канализацията, стандартите за околната среда са характерните черти на модерната икономика…"

***

Палестинските власти ще издават фактури за всеки, който е положил обществено полезен труд. Те ще имат стойност за 1, 5 и 10 часа положен труд. Всяко домакинство със собствено жилище ще е задължено да предостави на палестинските власти фактура за 200 часа положен труд на година в противен случай би загубило имота си. Тези фактури ще са на приносител и ще могат свободно да се обменят между хората. По този начин, който не иска да работи в обществения сектор, за да се сдобие с тях и не изгуби имота си, би могъл да ги купи от някой друг срещу нещо. С други думи тези фактури са националната валута, "парите" на палестинската държава.

Пазарната стойност на фактурите (“парите”) ще зависи от трудността, с която хората я придобиват от правителството. Стойността се определя на пазара от това, какво другите собственици на имоти биха платили на някого за фактурите, вместо те самите да ги заработят в обществения сектор. Например колкото по-трудни са дейностите в обществения сектор, толкова по-висока пазарна стойност ще има националната валута.

По този начин стойността на националната валута е независима от издаденото или получено от правителството количество, при положение, че правителството издава валутата единствено срещу положен труд в обществения сектор и не отказва да назначи всеки искащ и годен за работа. Дотогава докато хората трябва да работят един час, за да получат заплата за един час труд, стойността й ще остане равна на 1 час труд. Тя ще има вътрешна стабилност без резерви в чужда валута и ще е независима от външнотърговските баланси на страната.

Правителството не взима заеми от частния сектор в собствените си фактури, т.е. основният лихвен процент за страната е =0.

Този анализ бе ограничен до обществено полезен труд. Както и да е, малко след стартирането на програмата за гарантирана заетост, бизнесите и хората ще започнат да предлагат много други стоки и услуги срещу националната валута. Това ще зависи от броя на собствениците на имоти, които биха искали да заменят нещо за националната валута вместо самите те да я изработят, полагайки обществено полезен труд. Тези хора биха могли да работят на пълен работен ден в други области и професии или просто предпочитат друга работа и дейност вместо тази, предлагана по програмата за гарантирана заетост в обществения сектор.

В този момент правителството ще има възможността да закупи тези други стоки и услуги с валутата, която то издава. Както и преди, правителственото харчене ще е оперативно ограничено единствено от това, какво се предлага за продан срещу националната валута. Това допълнително правителствено харчене обаче намалява нуждата на собствениците на имоти за сдобиване с националната валута, работейки в програмата за гарантирана заетост. По този начин това ще намали сумата обществен труд, предлагана на правителството. Затова правителствените харчения, извън тези за обществено полезен труд по програмата за гарантирана заетост, трябва да бъдат ограничени, така че да има достатъчно хора, търсещи работа по програмата в обществения сектор.

Трябва също да се предвиди, че правителството ще има нужда и от друга група хора, заети в обществения сектор. Това са хора със специални умения (лекари, адвокати, счетоводители, инженери, учители и т.н.), които са нужни на правителството, но които изкарват по-големи заплати в частния сектор от тази по правителствената програма за гарантирана заетост. За да привлече тези индивиди на работа в обществения сектор, правителството ще трябва да плати “пазарни заплати”, надхвърлящи големината на заплатата по програмата за гарантирана заетост. Както бе обяснено по-горе, харченето на националната валута от правителството за назначаването на тези индивиди ще намали броя на работните часове на тези, които работят по програмата за гарантирана заетост.

Да обобщим. Правителството започва с назначаване в обществения сектор на хора, които ще получават фактури, показващи броя на изработените часове. С развитието на програмата, правителството ще харчи от тези фактури и за други неща, внимавайки обаче до каква степен това харчене за други неща намалява обема (в работни часове) на работата в програмата за обществено полезен труд. Ако се прецени, че обемът на обществено полезен труд е твърде голям, харченето на правителството за други неща може да се увеличи или данъчното задължение на собстениците на имот от 200 часа на година да се намали. Обратно - ако се прецени, че обемът на обществено полезне труд е недостатъчен, правителственото харчене за други неща може да се намали или данъчното задължение от 200 часа на година за собствениците на имот може да се увеличи.

Автоматична стабилизация

Когато програмата стартира, палестинските власти би трябвало да очакват може би 25% или повече от населението в трудоспособна възраст да заявят участие в програмата за обществено полезен труд. Трябва внимателно да се подготви списък с видовете работа, които е нужно да бъде свършена и да се създаде добре обмислена система за проверка на резултата от работата. Обществено полезните дейности биха могли да включват всички обичайни правителствени функции, включително строенето на пътища, водоснабдяване и канализация, назначения в образователната и правната система, пощенските услуги, детски градини, дейности за предпазване на околната среда и почистване на обществени площи и др. Първоначално тези дейности вероятно ще са по трудоемки, неизискващи много капиталови стоки или енергийни ресурси. (Припомнете си древен Рим е бил построен без “модерна технология”, а неговите пътища се използват и до днес.)

Когато голям брой работници получават заплати във фактури от палестинските власти, частните пазари ще се развият. Тези фактури (националната валута) в ръцете на частния сектор ще бъдат използвани от индивиди, за да назначат работници, които преди са работили в правителствената програма в обществения сектор. Спад на изработените часове в публичния сектор означава, че тогава властите ще започнат да издават по-малко национална валута. Това намалява излишната валута в ръцете на частния сектор и по този начин ограничавайки заетостта в частния сектор. Винаги ще съществува заетост, но съотношението между заетостта в частния и обществения сектор ще варира, тъй като постоянно ще има работници преминавайки от частния в публичния сектор и обратно.

Системата работи като стабилизираща сила. Например спад на продажбите в частния сектор, което намалява заетостта в частния сектор, автоматично увеличава заетостта в публичния сектор. Това поставя повече национална валута в ръцете на работниците да изхарчат в частния сектор, което от своя страна увеличава заетостта в частния сектор. И всеки, който желае и търси работа, работи или в частния или в публичния сектор. Никога няма безработни хора.

Прилагане

Движещата сила зад плана “Мозлър” е изискването собствениците на жилище да предоставят фактури на палестинските власти, че са работили 200 часа годишно. Това изискване ще работи толкова успешно, колкото успешен е процесът, осигуряващ изпълнението му. Ако тези фактури (националната валута) не са изплатени, палестинските власти трябва да имат правото да продадат собствеността и по този начин да съберат неизплатените задължения. Властите дори няма нужда да знаят кой е собственикът.

Това може да изглежда сурово, но в действителност е доста скромно. Спомнете си, че работата в обществения сектор винаги е налице и всеки собственик на имот трябва да работи за палестинските власти само 4 часа на седмица, за да получи нужната му валута. Всеки, който не иска да прави поне това за обществото, не би трябвало да получи много симпатии.

Палестинските власти трябва също да изготвят и политика на изключенията. Например може да има изключение за бедни хора, които са недъгави, стари или имат от някакви други затруднения.

Заключение

Планът “Мозлър” адресира много от критичните, неотложни нужди в региона:

1. Предоставянето на палестинските власти на начин за запаване и увеличение на работниците и служителите в публичния сектор ще им позволи да изградят обществената инфраструктура, която след това ще е на разположение за повишаване на общото благополучие. Това включва пътища, канализация, поща, училища, болници, полиция, пожарна команда, правна система и т.н. и администрация за всички проекти.

2. Предоставянето на ползотворна работа за всички спомага за намаляването на политическото напрежение.

3. След като националната валута рязко придобие признание като средство за размяна навсякъде в региона, частният сектор ще се възползва веднага и ще започне да се разраства.

4. Регионът ще е финансово независим тъй като е вътрешно самодостатъчен и никога няма да бъде държан като заложник на външно финансиране.

5. С икономическия растеж идва социалната и политическа стабилност, която след това насърчава още повече икономически растеж и привлича както домашни, така и чуждестранни инвестиции. За инвеститорите най-важното е сигурната, мирна и печеливша бизнес среда. Забележете, че САЩ привличат най-много директни чужди инвестиции, въпреки че работните заплати са сравнително високи.

Планът на Мозлър представя здрава и практична основа за напредъка на една нация. Това е план за вътрешно стабилна система, която не е свързана с външна намеса, външен дълг и чуждестранно финансиране. С финансово независимо правителство, което е в състояние да създаде и поддържа пълна заетост, Западният бряг ще разкрие и създаде невиждана икономическа сила и престиж, оставайки далеч от финансовите затруднения и нестабилност, които повечето от развиващите се нации изпитват.


Коментар на Мозлър под статията:

“Нека не забравяме/смесваме/скриваме разликата между палестинския политически елит и “народа на Палестина”. По принцип елитът се интересува от себе си и обичайно се грижи за тези, които го финансират. Както пя Боб Дилън: “Парите не говорят, парите кълнат във вярност”. До колкото съм запознат, палестинският политически елит е финансиран изцяло, пряко или косвено, отвън и е склонен да се държи подобаващо.                                       


И какъв смисъл има да се изстрелват ракети към Израел? Те не удрят нищо и носят обратно отмъщение? Имало ли е статистическо проучване в Газа, за да се види да ли хората одобряват изстрелването на ракети в Израел? Отново, всичко сочи към външен контрол.”

Преведе:

Райчо Марков
Ню Йорк


Няма коментари:

Публикуване на коментар