четвъртък, 18 януари 2018 г.

Учредява се партията на българската политическа революция "България на труда и разума"-БТР
Българи,

Елате заедно да създадем партията на Политическата революция!

Името й е "България на труда и разума" - БТР и се базира на четири основни принципа:


1. Независим лев;

2. Независима икономическа политика;

3. Независима външна политика;

4. Народовластие чрез електронно провеждани референдуми.

Ясно е, че БТР е срещу валутния борд, срещу ЕС, срещу НАТО.

Погледнете програмата, около която засега сме се събрали 500 непознаващи се отпреди българи тук:

и ако ви допада, идвайте и ставайте учредители! 

Елате на 15-ти да се видим на едно място и да си стиснем ръцете!Хората в ядрото на БТР до момента (ядрото постоянно се развива) - погледнете в менюто "ХОРАТА В БТР"

Страницата на БТР във ФБ: https://www.facebook.com/bgtrudirazum/

Станете учредител и заповядайте в затворената група на учредителите на БТР във Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/trudirazumbg/

Официална бланка за разпечатване и САМОРЪЧНО попълване: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО В БТР ....

Адрес за изпращане на декларацията за индивидуално членство е:


София, 1582 
ПК 13  
Георги Манолов

Еmail: pp.btr.bg@gmail.com 

***


На 16.01.2018 г., официално започнахме процедурата по учредяването на партията на политическата революция у нас, “България на труда и разума”- БТР. Законът изисква публикуването на Учредителна декларация в поне един национален ежедневник. За тази цел ние използвахме вестник  “Труд”.

Още когато в края на октомври 2012 г. започвах да публикувам в икономическия образователен блог “България и теорията на свободните национални валути, известна като Модерна монетарна теория (ММТ)”, за мен бе ясно, че това ще е само първата стъпка по пътя към практическото прилагане в България на принципно новата макроикономическа парадигма, дадена ни от школата на ММТ. И тъй като икономиката е винаги политическа, знаех, че успехът в начинанието ще зависи от това дали един ден ще успеем да излъчим правителство с широка обществена подкрепа, което да разбира същността на парите и начина на действие на съвременната парична система и същевремнно да прилага тези познания в името на общия интерес.

Който е запознат с тези нови макроикономически идеи, знае, че България няма шанс в сегашната игра-рамка. Ние трябва да откажем да я играем и да започнем нова, различна. Това означава връщане на държавния суверенитет, освобождаване на българския лев от веригите на валутния борд, самостоятелна икономическа и външна политика извън олигархичния ЕС и НАТО. 

Горните са само средства, чрез които БТР ще постигне основната си цел – висок жизнен стандарт, каращ всички български граждани да се чувстват горди членове на обществото ни. 

От датата на Учредителната декларация, 15.01.2018 г., законът ни дава тримесечен срок, в който да проведем Учредително събрание, на което трябва да присъстват поне 500 учредители. От датата на учредителното събрание пък законът дава нов тримесечен срок, в който избраното ръководство на партията трябва да внесе нужните за регистрация в Софийски градски съд документи, между които са и подписани декларации за членство от поне 2500 човека. 

Всичко ще зависи от това дали ще успеем да се съберем достатъчно хора около тези идеи в рамките на следващите 4-5 месеца.

Аз съм оптимист.

Райчо Марков

***


УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА” - БТР (публикувана на 16.01.2018 г. във в. "ТРУД")

Днес, 15.01.2018 г. ние, обединени в инициативен комитет български граждани с избирателни права, основавайки се на нашите знания, професионален, социален и икономически опит, осъзнавайки своите конституционни задължения и отговорност към гражданите на Република България, заявяваме своята воля и готовност за учредяване на Политическа партия „България на Труда и Разума”, като приехме настоящата декларация.

1. Ръководните принципи на “България на труда и разума” са:

- Пълен държавен суверенитет;

- Държавата съществува единствено заради общия интерес и благоденствието на гражданите;

- Върховенство на закона;

- Равенство пред закона за всички граждани;

- Представителна демокрация с улеснена процедура за референдуми.

2. Целите на “България на труда и разума” са:

- Осигуряване и поддържане на сигурността на България като независима държава;

- Заличаване на безработицата, недопускане на нежелана инфлация и постигане на висок жизнен стандарт за всички български граждани;

- Опазване и облагородяване на българската природа;

- Реиндустриализация;

3. Горните цели ще бъдат постигнати чрез:

- Незабавно премахване на 20-годишната концесия върху българския лев - валутния борд. Българският лев ще стане обществен монопол, издаван от държавата данъчен кредит, търгуващ се на международните валутни пазари при плаващ курс на обмяна.

- При демокрацията управлението на държавата е политически отговорно пред избирателите. Понятие като "независима централна банка" не може да съществува. Независима от кого, от народа? Затова БНБ става клон на правителството и поддържа основен лихвен процент постоянно равен на нула (политика на ниски лихви), което отстранява непроизводствените икономически ренти и насърчава труда и инвестициите в производството. Министерството на финансите спира завинаги издаването на държавни ценни книжа (“взимането на заеми”), което не само че е оперативно ненужно, но е и вид "социални помощи за богати".

- Ще бъде наложен строг контрол върху дейността на българските търговски банки;

- Ще създадем постоянна държавна програма за гарантирана заетост на всички безработни, която ще изпълни на практика и чл. 16 от Конституцията: “Трудът се гарантира и защитава от закона”.

- Безплатно всеобщо образование и държавно гарантирано здравно осигуряване;

- Инвестиции в науката, изкуствата и културата, възобновяемата енергия, опазването на българската природа;

- Грижата за децата, пенсионерите и хората с увреждания;

- За да е независима една държава, освен от боеспособна армия, тя трябва да реши проблема с изхранването на населението и задоволяване на енергийните си нужди. Ето защо природните ресурси и енергията ще са естествени държавни монополи, а селското стопанство, както и други приоритетни отрасли, ще се ползват от държавна защита и подкрепа;

- Задължително военно обучение на пълнолетните граждани. Освен за поддържането на националната сигурност задължителната наборна служба сплотява нацията;

- Превръщането на  изборния процес в състезание на идеи при равни възможности . Това може да стане чрез забрана на частното финансиране на изборните кампании. Държавата ще осигурява равни възможности за представяне на политическите идеи и предизборни програми пред избирателите.

С настоящата декларация инициативният комитет открива подписка за набиране на членове-учредители на политическа партия “България на труда и разума”. Всеки гражданин с избирателни права, който отговаря на Закона за политическите партии, може да се присъедини към нея чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от инициативния комитет.

Приканваме всички, които искат да станат съучредители, да попълнят и подпишат индивидуалната декларация за членство, одобрена от инициативния комитет и да я изпратят по пощата на адрес: 

София, 1582, ПК 13 ; Георги Манолов


***


БТР се създава в момента около революционни идеи относно парите; националната валута като обществен монопол; издаван от държавата данъчен кредит...

Това обаче не е достатъчно. БТР ще работи и по революционно нов за България, демократичен принцип на управление и постоянен контрол на редовите членове на партията над ръководството й.

Нещо повече, когато БТР спечели абсолютно мнозинство в Народното събрание, ще прехвърли същия принцип и на държавно ниво - постоянен контрол на народа над правителствата - пряка демокрация...
Ако искате да сте в контрол, станете учредител и член на БТР!
За какво става въпрос? Ето част от проектоустава на БТР:

"...VI. ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ

Чл. 36. (1) БТР използва електронна платформа за администрация и управление - Система за Информационно-Техничесо Обслужване (СИТО), базирана на технологията “верижни блокове” (Блокчейн) за кодиране и защита на информацията по аналогия с технологиите на съвременните криптовалути.
(2) Администрацията на партията отговаря за разработването и поддръжката на програмното обезпечаване на СИТО, което да отговаря на изискванията, целите и задачите на БТР и нейното вътрешно-партийно управление и организационни нужди.
(3) СИТО е официалният електронен регистър на членовете, структурите и органите на партията и на техния статут и е средство за официална комуникация. В този регистър всеки член на БТР ще присъства с истинските си данни, обаче те ще бъдат шифрирани и защитени посредством методите на “блокчейн” технологиите.
Чл. 37. (1) СИТО се използва за вътрешнопартиен контрол над ръководството на партията чрез провеждане на партийни референдуми от всякакъв характер и на различни нива -местно, областно или национално.
(2) За провеждането на вътрешнопартиен референдум по какъвто и да е въпрос е необходимо и достатъчно постъпило предложение на най-малко 10% от членовете на БТР на съответното ниво - местно, областно или общо-партийно.
(3) Референдумите се провеждат не по-късно от 2 седмици след това. Това време се дава за обсъждане на даденото предложение, като привържениците на различни виждания могат да агитират в полза на своята гледна точка.
(4) Референдумът е валиден, ако повече от половината от ченовете на БТР са участвали в него, а решението се взема с обикновено мнозинство (50% + 1) от броя на гласувалите. По особено важни решения като свикване на извънредни конгреси, смяна ръководни органи, промени в устава или статута на БТР е необходимо да има квалифицирано мнозинство от 2/3 +1 гласа от гласувалите.
(5) Гласуването се извършва по електронен път посредством мрежата на СИТО, където блокчейн технологията позволява всеки член да е анономен; гласът му, веднъж даден, да не може да бъде променян, както и да може да бъде проверяван от самия гласоподавател или всеки друг в мрежата, без да бъде разкривана самоличността на даден гласоподавател. Това се осигурява чрез шифрирането на данните в самата технология на “блокчейн”- мрежата.

(6) Гласуването се провежда в рамките на едно денонощие - 24 часа по електронен път. Резултатите се получават веднага след затварянето на гласоподаването и са достъпни по електронен начин за всеки член на БТР. Решението по даден референдум е окончателно и влиза в сила на момента на приключване на гласуването..."

***

Призоваваме тези от симпатизантите на БТР, които НЕ СА БЕЗРАБОТНИ И ДОХОДИТЕ ИМ ГО ПОЗВОЛЯВАТ, да започнат да пращат някакви средства от време на време (5, 10, 20, 30, 50, 100 лв) с пощенски записи до:

ГЕОРГИ ПЕТКОВ МАНОЛОВ
СОФИЯ 1582
ПК 13

Симпатизантите в чужбина могат да изпращат даренията си на Георги по MoneyGram, Western Union, Pay Pal или други подобни, които са ползвали преди.
Ще има пълен отчет и прозрачност за всяка постъпила и похарчена стотинка.


Срещу всеки 1 получен лев в замяна БТР ще издава на дарителя 1 криптиран сертификат. БТР обещава, че, при спечелване на над 50% от местата в Народното събрание, издадените по този начин крипто-сертификати ще могат да се използват за погасяване на данъците в България наред с българския лев. 


БТР не се нуждае от много хиляди левове, за да бъде продуктивен в представянето си пред българските избиратели, но пари ще ни трябват все пак:
- Възможно по-скоро трябва да отпечатим първата партида 10 хиляди малки брошури с програмата на БТР, които да започнем да разпространяваме из цялата страна.
- Наред с брошурите ще отпечатим и още толкова листовки с кратък рекламен текст относно най-важните ни намерения за промяна на държавата;
- С позатопляне на времето ще тябва да започнем да поставяме масички в центровете на градовете с плакати, брошурки, листовки и декларации за членство, чрез които ще агитираме случайните минувачи да се запознаят с идеите ни и евентуално да станат учредители, подписвайки декларация за членство на място;
- Трябва да публикуваме платени материали по главните страници на ежедневниците ни, с които да оповестим за съществуването си и на тези наши съграждани, които не са във Фейсбук. Видяхме, че никоя медия не обели и една дума дори за Учредителната ни декларация във в. "ТРУД";
- Трябва да готвим и Учредителното събрание на 14 април 2018 г., да наемем подходяща зала в София, да осигурим безплатен транспорт на всички учредители и поддръжници, които биха искали да присъстват, но нямат финансови възможности да пътуват до София, да осигурим скромен обяд и чаша червено вино на присъстващите поне 500 човека в залата. 

Благодарим!


Няма коментари:

Публикуване на коментар